May 18, 2024

Nawawalang Tupa (Buod ng Parabula)

Ang parabula ng the lost Sheep o ng Nawawalang Tupa ay nagpapakita ng kahalagan ng sinuman na nilalang ng maykapal.

Tagalog Version:

Isang araw ay lumapit kay Jesus ang mga taong makasalanan at mga maniningil ng buwis upang makinig sa kanyang mga turo.

Nakita ito ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan kaya sila ay nagbulung-bulungan. Nakikisama at nakikisalo daw umano si Jesus sa mga taong makasalanan.

Nang marinig ito ni Jesus ay kanyang ibinahagi ang talinghaga ng nawawalang tupa.

May isang lalaki na may isandaang tupa ngunit nawala ang isa. Iniwan niya ang siyamnapu’t siyam at hinanap ang nawalang isa.

Nang makita ang nawawalang tupa ay masaya niya itong pinasan saka umuwi.

Pagdating sa bahay ay inanyayahan niya ang kanyang kaibigan at mga kapitbahay at sinabing, “Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala!”

Makaraang ilahad ni Jesus ang talinghaga ay kanyang sinabi, “Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa siyamnapu’t siyam na matuwid na di nangangailangang magsisi.”

English Version:

The parable of the lost sheep is a story that Jesus told in the Bible to illustrate God’s love for sinners and his willingness to go to great lengths to bring them back into the fold. The parable appears in both the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke.

In the parable, a shepherd has a flock of 100 sheep, but one of them goes missing. The shepherd leaves the 99 sheep and goes out into the wilderness to search for the lost sheep. He searches high and low until he finally finds the lost sheep, and then he rejoices and brings it back to the flock. Jesus concludes the parable by saying, “I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.”

The parable of the lost sheep teaches us several important lessons. First, it shows us the extent of God’s love and care for each one of us. Like the shepherd who searches tirelessly for his lost sheep, God seeks us out and welcomes us back into his fold when we stray. Second, it reminds us of our own value and importance in God’s eyes. Even if we feel lost or insignificant, God sees us as precious and worth searching for. Finally, the parable challenges us to have the same kind of love and compassion for others that God has for us. We are called to reach out to those who are lost or hurting, and to rejoice when they are found and restored.

Iba pang Buod ng Parabula:

Ang Pinakamaliit na Bato (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Pinagaling ni Jesus ang Sampung Ketongin (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Pagalingin ni Jesus and Isang Paralisado (Buod ng Parabula)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *