May 19, 2024

Parable of the Weeds (Buod ng Parabula)

Mayroong isang talinghaga tungkol sa mga Damo. Nagbabahagi ito ng kaalaman at aral sa buhay ng pagkakaroon ng masasamang bagay sa paligid ng isang tao ay pwedeng makaapekto sa kanya.

Isang araw may isang magsasaka na nagtanim ng mga butil ng palay sa kanyang bukid.

Madami siyang itinanim na mga palay bilang paghahanda sa tag ulan at upang magkaroon ng masaganang ani.

Ngunit, nang dumating ang panahon ng pag-ani, napansin niya na may mga masamang damo na tumubo kasama ng kanyang palay.

Dahil sa kanyang pagmamadali na makapag-ani, hindi na niya inalis ang mga masamang damo at pinabayaan na lamang ito.

Nang magkaroon ng bunga ang kanyang mga palay, napansin niya na ang mga butil ng palay na nanggaling sa mga lugar na mayroong masamang damo ay hindi kasing liit ng mga butil na nanggaling sa mga lugar na walang damo. Napagtanto niya na ang mga masamang damo ay nakakapigil sa paglaki at pag-unlad ng mga halaman.

Sa aral na ito, dapat nating alisin ang mga masamang bagay sa ating buhay upang makapag-focus tayo sa pagpapalago ng mga magagandang bagay. Katulad ng mga halaman, tayo rin ay hindi makakapag-unlad kung mayroong mga bagay na nakakapigil sa ating paglago.

Iba pang Buod ng mga Parabula:

Talinghaga ng Ginintuang Aral (Buod ng Parabula)

Ang Balyenang Naghangad (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Pariseo at Publikano (Buod ng Parabula)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *