July 20, 2024

Talinghaga ng Pagalingin ni Jesus and Isang Paralisado (Buod ng Parabula)

Mayroong isang kuwento sa Bibliya tungkol sa isang lalaking mayroong karamdaman sa pagkakabingi at pagkakapipi, at si Jesus ay gumaling sa kanya. Ito ay matatagpuan sa Marcos 7:31-37.

Sa ibang pagkakataon, may isang lalaking paralitiko na dinala sa kinauupuan ni Jesus ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa dami ng mga tao sa paligid, hindi sila makalapit sa kanya. Ngunit hindi sila sumuko at sa halip ay pumunta sila sa bubong ng bahay kung saan si Jesus ay naroroon. Binuksan nila ang bubong at ibinaba nila ang lalaki sa harap ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lalaki na “Anak, pinatatawad ka na sa mga kasalanan mo.” Pagkatapos nito, sinabi niya sa lalaki na tumayo, kinuha niya ang kanyang higaan, at naglakad siya ng normal. Ito ay matatagpuan sa Mateo 9:1-8, Marcos 2:1-12, at Lucas 5:17-26.

Ang mga kuwentong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus bilang tagapagpagaling, at ipinapakita rin ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan.

Iba pang mga Buod ng Parabula:

Parable of the Weeds (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Ginintuang Aral (Buod ng Parabula)

Ang Balyenang Naghangad (Buod ng Parabula)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *