May 18, 2024

Talinghaga ng Pinagaling ni Jesus ang Sampung Ketongin (Buod ng Parabula)

Sa kuwento, may sampung lalaking may ketong sa kanilang katawan o tinatawag na “leprosy” sa Ingles, isang nakahahawang sakit na nangangailangan ng pag-isolate sa mga taong walang sakit. Dahil sa kanilang kondisyon, sila ay hindi pinapansin ng mga tao at hindi nakakapagtrabaho.

Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem ay dumaan siya sa gitna ng Samaria at Galilea.

Nang papasok na siya sa isang nayon ay sinalubong siya ng sampung lalaki na may ketong.

Nakatayo sa malayo ang sampu at sumigaw ng, “Jesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!”

Nang makita sila ni Jesus ay sinabi nitong, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.”

Sa kanilang paglalakad ay napansin ng isa sa sampung ketongin na sila ay gumaling. Siya ay bumalik at sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos.

Ang lalaking bumalik ay isang Samaritano. Tinanong ni Jesus kung nasaan ang iba pa niyang kasama.

“Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?”

Pagkaraan ay sinabi ni Jesus sa lalaki, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Sa kuwentong ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pasasalamat at pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Hindi lamang nakatanggap ng pisikal na pagpapagaling ang Sampung Lepers, ngunit sa pamamagitan ng kaganapang ito, napatunayan din ang kanilang pananampalataya at pagpapakumbaba.

Iba pang mga Buod ng Parabula:

Talinghaga ng Pagalingin ni Jesus and Isang Paralisado (Buod ng Parabula)

Parable of the Weeds (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Ginintuang Aral (Buod ng Parabula)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *