May 17, 2024

Talinghaga ng Ginintuang Aral (Buod ng Parabula)

Maging mapang-unawa sa mga matatanda ang pinaka tema ng Talinghaga ng Ginintuang aral na ito. Darating kasi ang araw lahat tayo ay tatanda din.

May isang mag-asawang may anak na batang lalaki. Kasamang naninirahan ng pamilyang ito ang ama ng Tatay. Noong una, maligayang nakakatulong ng mag-asawa sa paghahanapbuhay ang ama at masayang nakakasama ng bata ang kanyang Lolo sa paglalaro. Ngunit dumating ang sandaling tuluyan nang inagaw ng katandaan at madalas na pagkakaroon ng karamdaman ang lakas ng matandang lalaki. At dahil dito, hindi na ito napakinabangan sa bahay.

Sa tuwing kumakain sa hapag-kainan, parating nakakabasag ng pinggan ang matandang lalaki nang dahil sa panginginig ng kamay.

Sa buwisit ng mag-asawa sa matanda ay ginawan na lang nila ito ng pinggan na gawa sa kahoy, na animo isang aso.

Ang pinggan nga naman na gawa sa kahoy ay hindi na mababasag nito.

Naging saksi ang batang anak ng mag-asawa sa ginawa nila sa matanda.

Isang araw, nagtungo sa silong ang bata at kumuha ng magandang uri ng kahoy.

Nang makita siya ng kanyang ama ay kaagad nilapitan at tinanong.

Ano ang ginagawa mo?

Gumagawa po ako ng pinggan na gawa sa kahoy. Upang sa inyong pagtanda ni Nanay ay mapagkalooban ko rin kayo ng ganitong kainan.

Tumingin ang bata sa kanyang ama at sinabing, Gumagawa po ako ng pinggan na gawa sa kahoy. Upang sa inyong pagtanda ni Nanay ay mapagkalooban ko rin kayo ng ganitong kainan.

Biglang natauhan ang ama sa narinig.

Dali-dali niyang kinausap ang kanyang asawa. At magmula noon, nagbago na ang pakikitungo nila sa matanda.

Aral sa Talinghaga ng Ginintuan Aral:

Gawin mo sa kapwa mo ang mga bagay na nais mo ding mangyari sa iyo.

Iba pang mga Buod ng Parabula:

Ang Balyenang Naghangad (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Pariseo at Publikano (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Sampung Dalaga (Buod ng Parabula)

One thought on “Talinghaga ng Ginintuang Aral (Buod ng Parabula)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *